KLUBA NOTEIKUMI

“Kiwi fitness” sporta klubu vispārējie noteikumi 

I Vispārīgie noteikumi

 1. „Kiwi fitness“ Sporta klubu vispārējie noteikumi (turpmāk tekstā - “Noteikumi”) ir saistoÅ¡i visām personām, kuras izmanto „Kiwi fitness” sporta klubu (turpmāk Noteikumos - “Sporta klubs”) pakalpojumus. 
 2. Sākt izmantot Sporta klubu pakalpojumus ir atļauts tikai Sporta kluba biedram (turpmāk Noteikumos - “Biedrs”), kurš ir rūpīgi iepazinies ar Noteikumiem un to apstiprinājis ar savu parakstu, kā arī uzrādījis Sporta kluba administratoram savu personas identifikācijas dokumentu ar fotogrāfiju, kas apliecina Biedra identitāti.
 3. Jauniešiem, kuri ir jaunāki par 16 gadiem, klubu apmeklēt atļauts tikai pieaugušo pavadībā. Biedri, kuri ir vecāki par 16 gadiem un jaunāki par 18 gadiem, Sporta kluba pakalpojumus var izmantot tikai ar vecāku (aizbildņu) rakstiska veida piekrišanu, kura tiks parakstīta klubā. Parakstot šo piekrišanu, par 18 gadiem jaunākā Biedra vecāki (aizbildņi) apstiprina, ka nepilngadīgā Biedra veselības stāvoklis ļauj viņam izmantot Sporta kluba pakalpojumus, nepilngadīgais Biedrs iepazīsies ar Noteikumiem un apņemsies tos ievērot, tāpat arī šī piekrišana apliecina, ka Sporta klubam un trešajām personām Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā tiks atlīdzināti zaudējumi, kas radušies nepilngadīgā Biedra rīcības dēļ, kā arī, ka vecāki (aizbildņi) atbild par nepilngadīgā Biedra uzvedību Sporta klubā un jebkuru nepilngadīgā Biedra veselības traucējumu.
 4. Sporta kluba pakalpojumus Biedrs var izmantot, tikai iegādājoties personīgo mēneša abonementu (turpmāk tekstā - “Abonements”) vai vienas reizes apmeklējumu.
 5. Abonementa derīguma termiņš netiek apturēts ne Biedra slimības, ne arī kādos citos gadījumos.
 6. Biedrs piekrīt, ka viņa personas dati (tai skaitā sensitīvie personas dati) tiks apstrādāti Sporta kluba vajadzībām, lai Biedrs varētu izmantot Sporta kluba pakalpojumus.

 

II Kluba apmeklējumi

 1. Biedrs, kurš iegādājies Abonementu, Sporta klubu var apmeklēt vienu reizi dienā Sporta kluba darba laikā. Apmeklējuma laiks ir neierobežots.
 2. Klubā var ierasties jebkurā laikā. Klubs ir jāatstāj pirms kluba slēgšanas. Klubā var ienākt ne vēlāk kā pusstundu pirms kluba slēgšanas.

 

IV Biedru uzvedības noteikumi un atbildība

 1. Sporta klubā un tā teritorijā Biedriem ir pienākums:
  • Sporta kluba zālē valkāt tikai Å¡Ä«m telpām paredzētu, tÄ«ru un kārtÄ«gu sporta apģērbu un sporta apavus;
  • atbildÄ«gi un rÅ«pÄ«gi izmantot Sporta kluba pakalpojumus, mantu un inventāru, veikt visus iespējamos pasākumus, lai, izmantojot Sporta kluba pakalpojumus, nekaitētu Sporta kluba Ä«paÅ¡umam, savai, citu Sporta kluba Biedru, Sporta kluba darbinieku un citu personu veselÄ«bai un mantai;
  • nebÅ«t alkohola vai citu apreibinoÅ¡o psihoaktÄ«vo vielu reibumā (narkotikas, medikamenti, vai citas apreibinoÅ¡as vai toksiskas vielas). Esot aizdomām par Biedra iespējamo dzērumu vai intoksikāciju, Sporta kluba darbiniekam ir tiesÄ«bas šādā stāvoklÄ« esoÅ¡u Biedru neielaist Sporta klubā vai arÄ« izraidÄ«t no sporta kluba.
  • nekavējoties informēt Sporta kluba darbiniekus par savas vai cita Biedra veselÄ«bas pasliktināšanos vai traumu, kas radusies, izmantojot Sporta kluba pakalpojumus;
  • fotografēt un filmēt var tikai ar Sporta kluba vadÄ«bas atļauju.
  • Pirms Sporta kluba aprÄ«kojuma un inventāra izmantoÅ¡anas iepazÄ«ties ar Sporta kluba telpās izvietotajiem vai uz inventāra, vai aprÄ«kojuma norādÄ«tajiem iekārtu un inventāra izmantoÅ¡anas noteikumiem, esot neskaidrÄ«bām, nelietot Å¡o aprÄ«kojumu un inventāru, bet sazināties ar atbi­ldÄ«gajiem Sporta kluba darbiniekiem un noskaidrot nepiecieÅ¡amo informāciju;
  • izmantot Sporta kluba aprÄ«kojumu un inventāru tikai paredzētajam mērÄ·im, aprÄ«kojuma un inventāra izmantoÅ¡anas noteikumos norādÄ«to veidu un kārtÄ«bu; neizmantot uz laiku sabojājuÅ¡os aprÄ«kojumu un inventāru, par bojāto aprÄ«kojumu un inventāru informēt Sporta kluba atbildÄ«gos darbi­nieku, kā arÄ« sazināties ar viņiem, ja ir Å¡aubas par aprÄ«kojuma un cita inventāra stāvokli.
  • bezalkoholiskos dzērienus un Å«deni Sporta klubā ienest tikai neplÄ«stoÅ¡os traukos.
  • netraucēt citām personām izmantot Sporta kluba pakalpojumus. Biedram, kurÅ¡ pamanÄ«jis cita Biedra nepiedienÄ«gu uzvedÄ«bu, kas traucē per­sonām, vai var apdraudēt citas personas droÅ¡Ä«bu vai veselÄ«bu, ir jāinformē Sporta kluba atbildÄ«gais darbinieks;
  • Biedriem (vai nepilngadÄ«go Biedru vecākiem (aizbildņiem)) ir jāatlÄ«dzina visi zaudējumi, kas nodarÄ«ti Sporta klubam, tā iekārtām un piederumiem, Sporta kluba darbiniekiem vai treÅ¡ajām personām, tostarp citiem Biedriem, viņu Ä«paÅ¡umam, saskaņā ar Sporta kluba zaudējumu izvērtējuma aktu. Biedram ir pienākums atlÄ«dzināt nodarÄ«to kaitējumu Sporta klubam ne vēlāk kā trÄ«s (3) kalendāro dienu laikā no zaudējumu izvērtēšanas akta iesniegÅ¡anas dienas par nodarÄ«tajiem zaudējumiem atbildÄ«gajam Biedram, izņemot gadÄ«jumus, ja ar Sporta kluba adminis­trācijas piekriÅ¡anu noslēgta vienoÅ¡anās ar Biedru par citu zaudējumu atlÄ«dzināšanas termiņu;

2. Sporta klubā ir aizliegts:

o   trenēties apavos un apģērbos, kuri nav paredzēti Sportam;

o   ienest alkoholiskos dzērienus un Å«deni stikla (plÄ«stoÅ¡os) traukos;

o   ienest un lietot pārtikas produktus un alkoholiskos dzērienus;

o   izmantot matu žāvētājus ne matu, bet apģērba (čību) žāvēšanai;

o   veikt ādas pÄ«lingu, epilāciju, matu krāsoÅ¡anu un citas personÄ«gās higiēnas un estētiskās procedÅ«ras;

o   mazgāt drēbes

o   zaudējumu atlÄ«dzināšanas termiņu;

3. Sporta klubs nav atbildīgs par Biedru personīgo mantu zaudējumu un / vai bojājumu, ja vien tas nav noticis Sporta kluba vainas dēļ.

 

 

III Biedru veselība

 1. Pirms Sporta kluba pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas Biedram ir ieteicams konsultēties ar ārstu un sniegt Sporta kluba darbiniekiem patiesu informāciju par savu fizisko un veselības stāvokli. Negatīvās sekas, kas saistītas ar šī ieteikuma neievērošanu, uzņemas Biedrs.
 2. Sporta klubs sniedz Biedriem iespēju izmantot sniegtos pakalpojumus, bet nevērtē šo pakalpojumu ietekmi un konkrētā Biedra veselību, kā arī negarantē to pozitīvo ietekmi, proti:
  • Sporta klubu sniegtie pakalpojumi, atkarÄ«bā no katra Biedra veselÄ«bas stāvokļa, var negatÄ«vi ietekmēt veselÄ«bu, tādēļ Biedram ir jāņem vērā savs veselÄ«bas stāvoklis, jābÅ«t piesardzÄ«gam un uzmanÄ«gam, izmantojot Sporta kluba pakalpojumus un patstāvÄ«gi izvēloties konkrētos sporta rÄ«kus, aprÄ«kojumu, ar kuru sportot, kā arÄ« fizisko slodzi, atbilstoÅ¡i individuālām vajadzÄ«bām, personÄ«gajām Ä«paÅ¡Ä«bām un izvēlētās slodzes ietekmi uz organismu.
  • Biedram pirms Sporta kluba pakalpojumu izmantoÅ¡anas uzsākÅ¡anas ir jāpārliecinās, ka viņa veselÄ«bas stāvoklis ļauj viņam apmeklēt Sporta klubu un izmantot sniegtos pakalpojumus. Biedrs (vai nepilngadÄ«go Biedru vecāki (aizbildņi)) ir pilnÄ«bā atbildÄ«gs par sava veselÄ«bas stāvokļa atbilstÄ«bu Sporta kluba pakalpojumu izmantoÅ¡anai un Biedra sniegto datu par savu veselÄ«bas stāvokli patiesumu.
  • Sporta kluba pakalpojumi netiek sniegti Biedriem, kuriem ir veselÄ«bas traucējumi, kas var radÄ«t draudus paÅ¡a Biedra vai citu personu veselÄ«bai un / vai dzÄ«vÄ«bai, droÅ¡Ä«bai, kā arÄ« higiēnas stāvoklim (infekcijas slimÄ«bas, urÄ«na nesaturēšana, citi veselÄ«bas traucējumi). Par šādiem veselÄ«bas traucējumiem Biedram sākotnēji ir pienākums informēt Sporta klubu. Sporta klubam, saņemot informāciju par šādiem Biedra veselÄ«bas traucē­jumiem no kāda cita Biedra vai citā veidā, ir tiesÄ«bas neielaist Biedru Sporta klubā vai kluba atsevišķā zonā.
  • Biedrs (vai nepilngadÄ«go Biedru vecāki (aizbildņi)) uzņemas visu atbildÄ«bu par savas veselÄ«bas traucējumiem, kas raduÅ¡ies Sporta klubā. Spor­ta klubs nav atbildÄ«gs par Biedra veselÄ«bai un dzÄ«vÄ«bai nodarÄ«to materiālo un morālo kaitējumu Sporta kluba sniegto pakalpojumu rezultātā, izņemot, ja kaitējums radies Sporta kluba personāla vainas dēļ.
  • Ja Sporta kluba darbiniekiem rodas pamatotas Å¡aubas par Biedra veselÄ«bas stāvokli vai izvēlētajai slodzei neatbilstoÅ¡u veselÄ«bas stāvokli, pēc Sporta kluba darbinieka lÅ«guma Biedram treniņš ir jāpārtrauc.

 

IV Papildu noteikumi trenažieru zālē.

 1. Biedrs ir informēts un piekrīt, ka Sporta kluba trenažieru zālē darbosies (sportos) patstāvīgi, pats izvēloties konkrētus sporta trenažierus, iekār­tas un aprīkojumu, kā arī fizisko slodzi atbilstoši savām individuālajām vajadzībām, personīgajām īpašībām un ietekmi uz organismu. Sporta kluba personāls trenažieru zālē nav pieejams, Biedra treniņi trenažieru zālē netiek uzraudzīti.

 2. Pirms trenažieru izmantošanas Biedram ir jāiepazīstas ar Sporta klubā izvietotajiem vai uz trenažieriem norādītajiem šī trenažiera lietošanas noteikumiem (par trenažieru izmantošanas kārtību un tā pareizu pielietošanu). Sporta klubs neatbild par zaudējumiem, kas Biedram radušies, neievērojot šo Noteikumu punktu.

 3. Ja trenažieris netiek izmantots, uz tā nevar sēdēt vai kā citādi traucēt to lietot citai personai, kas izmanto Sporta kluba pakalpojumus.

 4. Par trenažieru vai cita trenažieru zāles aprīkojuma bojājumiem Sporta klubs ir nekavējoties jāinformē. Trenažieru zālē ir aizliegts izmantot bojātus trenažierus vai citu zāles aprīkojumu.

 

 1.  Trenažieru zālē ir aizliegts:
  • trenēties apavos/apģērbos, kuri nav paredzēti Sportam.
  • sportot un atrasties Biedriem vai citām personām, kas jaunākas par 16 gadiem bez pieaugušā klātbÅ«tnes.
0

Pirkumu grozs